КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Комерційна діяльність підприємства” на тему “Формування комерційних зв’язків торговельного підприємства” Роботу виконано за матеріалами торговельно-комерційної фірми “Центральний універмаг” міста Хмельницького

 
 

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Комерційна діяльність підприємства” на тему “Формування комерційних зв’язків торговельного підприємства” Роботу виконано за матеріалами торговельно-комерційної фірми “Центральний універмаг” міста Хмельницького

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Комерційна діяльність підприємства” на тему “Формування комерційних зв’язків торговельного підприємства” Роботу виконано за матеріалами торговельно-комерційної фірми “Центральний універмаг” міста ХмельницькогоКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Комерційна діяльність підприємства”

на тему “Формування комерційних зв’язків торговельного підприємства”

Роботу виконано за матеріалами торговельно-комерційної фірми “Центральний універмаг” міста Хмельницького

 

 

 

 

Студентка IV курсу 10с групи

заочної форми навчання

товарознавчого факультету

030510 “Управління товарними системами та мерчандайзинг”

_______________________________

Науковий керівник к.е.н., доцент Черепов В.В.

 

 

 

 

 

Київ 2010

ЗМІСТ

 

 

Вступ……………………………………………………………………………..….4

 1. Сутність та види комерційних зв’язків торгівельного підприємства…….....6
 2. Принципи, цілі, завдання формування комерційних зв’язків торгівельного підприємства……………………………………………………………………………..14
 3. Аналіз комерційних зв’язків торгівельного підприємства та практика їх формування………………………………………………………………………………17
 4. Підвищення ефективності комерційних зв’язків торгівельного підприємства……………………………………………………………………………..25

Висновки…………………………………………………………………………28

Список використаних джерел……………………………………………………30

Додатки…………………………………………………………………………….31

 

ПЛАН

 

 

Вступ

 1. Сутність та види комерційних зв’язків торгівельного підприємства.
 2. Принципи, цілі, завдання формування комерційних зв’язків торгівельного підприємства.
 3. Аналіз комерційних зв’язків торгівельного підприємства та практика їх формування.
 4. Підвищення ефективності комерційних зв’язків торгівельного підприємства.

Висновки

Список використаних джерел

 

ВСТУП

 

 

Перехід України до ринкової економіки обумовив створення нового комерційного механізму, орієнтованого на споживача. Розширилася й зміцнилася сфера дії товарно-грошових відносин, підсилюючи роль торгівлі. Процеси формування багатоукладного господарства на основі різних форм власності, становлення й розвитку інфраструктури ринку і його комерційного механізму докорінно змінили економічне, інформаційне й правове середовище функціонування торговельних підприємств, які одержали самостійність у керуванні й веденні господарства, право розпоряджатися ресурсами й результатами праці.  Проте сучасні економічні процеси в Україні зумовлюють необхідність комплексного дослідження та розв'язання проблем підвищення ефективності комерційних зв'язків українських підприємств у специфічних умовах розвитку ринкових  відносин. Тобто зміна обсягів та структури споживання продуктів харчування; насиченість ринку конкурентоспроможною продукцією; збільшення кількості конкурентів; відносно високий рівень цін на товари; великі регіональні диспропорції у територіальному розміщенні виробництва товарів.

У цей час й комерційний успіх торговельного підприємства цілком залежать від того, наскільки ефективна його діяльність, і вона повинна бути орієнтована тільки на прибуткове, рентабельне господарювання, тому що підприємство несе всю повноту економічної відповідальності за свої рішення й дії.

Організація комерційних зв'язків та їх правове регулювання займає особливе місце серед інструментів комерційної діяльності торговельного підприємства, тому що ця система представляє сукупність форм, методів і важелів взаємодії підприємства зі споживачами продукції. Формування комерційних зв'язків суттєво впливає на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства, яка безпосередньо залежить від обсягу, структури та динаміки товарообігу, рівня цін на товари та основних елементів, що їх визначають, базисних умов, обсягів і періодичності поставок товарів, термінів платежів та інших умов комерційних угод.

Всі операції по організації торгово-оперативних процесів і керуванню ними з метою досягнення високої економічної ефективності роботи торговельного підприємства зв'язані, насамперед, з раціональною організацією комерційних зв'язків, які сприяють планомірному розвитку економіки, збалансованості попиту та пропозиції, своєчасній поставці продукції й товарів народного споживання. Тому на кожному торговельному підприємстві повинна проводитися робота з вивчення й підтримки комерційних зв'язків.

Метою курсової роботи є визначення шляхів формування комерційних зв’язків в ТКФ «ЦУМ».

В даній роботі з урахуванням вимог розкриті сутність та види комерційних зв'язків торговельного підприємства; охарактеризовані принципи, цілі, завдання формування комерційних зв’язків торговельного підприємства; проаналізовано комерційні зв’язки торговельного підприємства; вказані шляхи підвищення ефективності комерційних зв’язків торговельного підприємства.

 

 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КОМЕРЦІЙНИХ ЗВЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

 

Підприємство вступає у відповідні економічні відносини з приводу купівлі й продажу товарів, реалізації своїх економічних інтересів через задоволення попиту покупців на товари та сервісні послуги. Комерційні зв'язки торговельного підприємства - це відносини, що створюються між ним та іншими суб'єктами товарного ринку (постачальниками, оптовими покупцями) у процесі поставки товарів.

 Важливе практичне значення для підприємства має класифікація комерційних зв'язків за ознаками, що впливають на їх ефективність: формою власності суб'єктів комерційних відносин, кількістю видів товарів, що купуються підприємством, географічним розташуванням підприємств, перспективністю та ефективність комерційних зв'язків, умовами платежу.

Залежно від форм власності суб'єктів комерційних відносин комерційні зв'язки можна диференціювати на зв'язки між приватними підприємствами; акціонерними товариствами; колективними підпри­ємствами; державними підприємствами; підприємствами різних форм власності. Така класифікація доцільна з точки зору вибору найбільш сприятливих умов комерційних угод. Підприємства різних форм власності мають різні організаційно-економічні й правові можливості у розробці та дотриманні товарної, цінової, збутової, комунікаційної, кредитної та інших політик, у наданні товарних кредитів.

Комерційні зв'язки можуть поділятися і залежно від кількості видів товарів, що купуються даним підприємством:

• комерційні зв'язки, які передбачають закупівлю одного виду товару;

• зв'язки, які передбачають закупівлю декількох видів товарів в одного й того ж підприємства.

Кількість видів товарів, що купуються підприємством, як класифікаційна ознака може впливати на обсяг закупівлі товарів, обсяги й періодичність їх доставки, оптову ціну закупівлі товару, вибір виду та умов надання оптових знижок, умов надання товарного кредиту, базисних умов поставки товару та інших умов комерційних угод, а отже, й на ефективність комерційних зв'язків.

Комерційні зв'язки можна також класифікувати за географічним розташуванням підприємства, визначивши зв'язки між підприємствами, розташованими в одному населеному пункті, й зв'язки між підприємствами, розташованими в різних населених пунктах. Географічне розташування підприємств суттєво впливає на транспортні витрати, пов'язані з доставкою товарів. Питома вага транспортних витрат у загальній сумі валових витрат підприємства велика. А крім того, на витрати на доставку товарів впливають і значні регіональні диспропорції розташування виробництва товарів.

Таким чином, класифікація комерційних зв'язків за географічним розміщенням підприємств дає змогу більш повно враховувати вплив на формування прибутку та рівня рентабельності валових витрат обігу, пов'язаних із дотриманням відповідних комерційних угод.

Комерційні зв'язки доцільно класифікувати за їх тривалістю: короткострокові, середньострокові та довгострокові. До короткостро­кових комерційних зв'язків можна віднести такі з них, що охоплюють період до 3 місяців. До середньострокових - зв'язки, що охоплюють період до одного року. Довгостроковими комерційними зв'язками можуть бути зв'язки, що охоплюють період понад один рік. Це впливає на асортимент, обсяг закупівлі, упаковку й розфасовку товарів, їх оптову й роздрібну ціну, вибір видів та умов надання оптових знижок, обсяги та періодичність поставки товарів, асортимент товарів, що постав­ляються у різні періоди, умови надання товарного кредиту, базисні умови поставки товарів, комерційний ризик та інші умови комерційних угод і, зрештою, на ефективність комерційних зв'язків.

Комерційні зв'язки можна диференціювати на ефективні та неефективні. Класифікація комерційних зв'язків за рівнем їх ефективності має велике практичне значення. Воно полягає у покращанні можливостей порівняльного аналізу ефективності передбачуваних або потенційно можливих комерційних зв'язків[6, с. 6 – 8] .

Залежно від особливостей умов комерційних угод, що укладаються між підприємствами, комерційні зв'язки між ними можна поділити на такі види:

•   зв'язки, що базуються на комерційних угодах з авансовим платежем;

•   зв'язки, що базуються на комерційних угодах з платежем за фактом надходження товару;

•   зв'язки з наданням товарного кредиту підприємству [14].

Авансовий платіж. Аванс - це грошова сума чи майнова цінність, передана покупцем продавцю до відвантаження товару в рахунок виконання зобов'язань по контракту. Аванс відіграє в даному випадку двояку роль. З одного боку, імпортер з допомогою авансу кредитує експортера, а з другого - забезпечує виконання своїх зобов'язань по угоді.

Аванс може бути наданий в грошовій і товарній формах. Останній передбачає передачу імпортером експортеру сировинних матеріалів чи комплектуючих виробів, необхідних для виготовлення продукції. Аванс в грошовій формі передбачає виплату покупцем узгоджених в угоді сум в рахунок платежів за умовами договору до відвантаження товару (надання послуг), а інколи навіть до початку виконання угоди.

Авансові платежі використовуються у випадках:

1) коли продавець сумнівається в платоспроможності покупця;

2) коли політична і (чи) економічна обстановка в країні покупця нестабільна;

3) при постачанні дорогого товару;

4) при поставці товарів стратегічного призначення;

5) при тривалих строках здійснення угоди.

Аванс може надаватися як на повну вартість, так і в вигляді певного відсотку від неї. Його величина залежить від мети авансу, характеру товару, його новизни, вартості і строків виготовлення. Авансові платежі зазвичай складають 10-30% суми угоди. Погашається аванс шляхом заліку при поставці товару. Ця умова повинна бути зафіксована в угоді [13].

Платіж по факту поставки (одержання) товарів продавцем (покупцем) застосовується, як правило в тих випадках , коли вся партія товарів не може бути пред'явленою (і переданою) покупцю в момент торгів і укладання контракту, зокрема, за угоди типу "форвард". Цей вид платежу має певні переваги для покупця, так як страхує його від виплати грошових засобів за товари, які потім можуть бути не поставленими продавцем. Крім того, розрахунки з продавцем проводяться лише після прийняття товарів за кількістю і якістю. Тому платіж по факту одержання товарів є найбільш розповсюдженою умовою здійснення угоди, яку висуває покупець [12] .

При товарному кредиті товари передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним або фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на певний термін і під відсоток. товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) в момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником) незалежно від часу погашення заборгованості.

Розрізняють короткострокові (до 1 року), середньострокові (до 5 років) і довгострокові (5-10 років) комерційні кредити. Термін конкретного кредиту визначається, по-перше, тим, яка стадія руху товару покривається кредитом. Так, кредити, пов'язані з процесом обігу, як правило, короткострокові, а кредити, призначені для використання імпортованого товару в процесі виробництва, - середньострокові. По-друге, на термін кредиту безпосередньо впливає характер товару, який поставляється. Так, короткострокові кредити надаються при поставках товарів широкого вжитку, а при імпорті обладнання - середньострокові. Якщо ж контракт передбачає поставку комплектного, складного обладнання, то мова йде про довгострокові кредити під гарантію уряду або комерційного банку.
На термін кредиту впливають також обсяг угоди, фінансовий стан покупця і продавця, ціна кредиту, наявність тривалих зв'язків між покупцем і продавцем, стан конкурентного середовища на конкретному сегменті ринку тощо.

Можна виокремити такі обов'язкові умови договорів, згідно з якими товари надаються у кредит:

1) зазначення терміну, на який відкладається платіж;

2) визначення моменту передачі власності (дата підписання договору або дата фактичної передачі товару);

3) встановлення розміру платежів за користування товарним кредитом - відсотків (у вигляді відсотків на основну суму заборгованості або фіксованої суми) і визначення порядку їх виплати [11] .

Для формування комерційних зв'язків торговельного підприємства необхідно:

• укладати договори поставки (купівлі-продажу) товарів та інших видів договорів з постачальниками й оптовими покупцями;

• проводити контроль за виконанням договірних зобов'язань, перевіряти якості (експертиза) товарів, що надходять у торговельне підприємство від постачальників;

• застосовувати економічні санкції;

• використовувати у заходах, що організовуються спільно з постачальниками чи оптовими покупцями товар (маркетингові дослідження, виставки-ярмарки, реклама товарів, застосування технологій мерчандайзингу);

• формувати зв'язки, які встановлюються з метою прискорення товарооборотності та підвищення прибутковості торговельного підприємства.

В умовах ринкової економіки формування комерційних зв'язків між торговельним підприємством та його постачальниками відбувається самостійно та фіксується в договорі, що укладається. При цьому договір є основним документом, який визначає права та обов'язки сторін (Додаток А).

Торговельне підприємство можуть використовувати різні види договорів: договір поставки товарів, договір купівлі-продажу товарів, договір консигнації, договір комісії, договір франчайзингу тощо. На їх основі формуються інші комерційні зв'язки торговельного підприємства.

Найбільш поширеними видами договору є договір поставки і договір купівлі-продажу товарів.

За договором поставки (Додаток Б) особа-постачальник зобов'язується передати в певні терміни або термін особі-покупцеві у власність певну продукцію (товар). Особа-покупець зобов'язується прийняти продукцію (товар) і сплатити її за встановленими між постачальником і покупцем цінам.

Договір набирає чинності і стає обов'язковим для сторін із моменту його укладення. Він вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідній формі, досягнута угода за всіма основними умовами договору.

Договір укладається шляхом направлення оферти (пропозиції укласти договір) однієї з сторін та її акцепту (прийняття пропозиції) іншою стороною. Договір визнається укладеним у момент отримання особою, що направила оферту, її акцепту. Оферта повинна містити основні умови договору.

Договір поставки товарів укладається в письмовій формі через складання єдиного документа, підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від іншої сторони.

Договори можуть укладатися на 1, 2, 3, 5 років або інший період. Зокрема, можуть бути укладені короткострокові, сезонні договори, а також разової поставки (одноразова закупівля партії товарів). Договори разової поставки називають договорами купівлі-продажу. Для полегшення і прискорення оформлення договірних відносин застосовується пролонгація, тобто продовження договору. У цьому випадку обов'язковою умовою є узгодження асортименту товарів, що постачаються (специфікації).

У праві більшості зарубіжних держав поняття договору поставки відсутнє, а відносини щодо передачі продукції у власність іншому підприємству з оплатою за неї ціни придбання регламентуються переважно договором купівлі-продажу (Додаток В).

Укладення і виконання договорів регламентує Цивільний кодекс України та інші законодавчо-нормативні акти. Згідно зі ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу, як і за договором поставки одна сторона - продавець передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні - покупцеві, а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір купівлі-продажу, як правило, має одноразовий характер і укладається переважно на той товар, який є в наявності і підготовлений для відправлення. При цьому продавцеві сплачується вартість відчужуваного майна лише у грошовому вираженні.

Двосторонній характер купівлі-продажу обумовлює взаємне виникнення у кожної із сторін прав і обов'язків. Так, з укладанням такого договору продавець приймає на себе обов'язок передати покупцеві певну річ і водночас набуває права вимагати її оплати, а покупець, у свою чергу, зобов'язаний здійснити оплату придбаної речі і водночас набуває права вимагати від покупця її передачі.

Правове регулювання відносин купівлі-продажу крім Цивільного кодексу України, здійснюється Законами України «Про захист прав споживачів», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про товарну біржу», «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», численними підзаконними, нормативними актами.

Існує кілька різновидів договору купівлі-продажу, зокрема:

 • договори купівлі-продажу в оптовій і роздрібній торгівлі;
 • договори, які укладаються на біржах і аукціонах;
 • договори купівлі-продажу, які укладаються у внутрішньому і в зовнішньоекономічному обігу;

Розмежування договору купівлі-продажу і договору поставки полягає в такому:

1. Договір поставки не може бути укладений між підприємством і громадянином.

2. Предметом договору поставки є, як правило, товари, що визначаються родовими ознаками, а предметом договору купівлі-продажу - товари, що визначаються як родовими ознаками, так й індивідуально-визначеними.

3. Виконання договору поставки часто здійснюється частинами, протягом терміну його дії; для договору купівлі-продажу характерне одноразове виконання.

4. Постачальником може бути підприємство, яке не є власником товарів, що поставляються, але має право оперативного управління ними; продавцем за договором купівлі-продажу завжди є власник, крім випадків, коли йдеться про примусовий продаж майна.

5. Договір поставки укладається переважно на основі планового акта, що для договору купівлі-продажу не характерно.

Отже, торговельне підприємство, укладаючи з іншим підприємством договір про передачу у власність партії однорідних товарів у певний термін, має право назвати такий договір як договором поставки, так і договором купівлі-продажу [1, с. 110-138, 15] .

 

 

 1. ПРИНЦИПИ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ЗВЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

 

 Кожному періоду має відповідати своя система цілей формування комерційних зв'язків.

Цілі формування комерційних зв'язків підприємства повинні бути пов'язані з головною метою його соціально-економічного розвитку, враховувати ринкові умови й бути збалансованими та взаємопов'язаними між собою. Визначаючи цілі формування комерційних зв'язків, необхідно врахувати особливості розвитку підприємства у відповідний період його життєвого циклу.

З іншого боку, динамічні зміни зовнішнього середовища підприємства зумовлюють необхідність адаптації цілей формування його комерційних зв'язків до цих змін. Якщо підприємство не буде враховувати необхідною мірою зміни зовнішнього середовища його комерційної діяльності, то воно не зможе ефективно функціонувати й стане банкрутом.

Головній меті формування комерційних зв'язків відповідають такі основні цілі: впровадження на товарний ринок; максимізація чистого прибутку в поточному періоді; одержання цільового прибутку; «знімання вершків»; завоювання ринку за показником «якість товару»; розширення своєї частки на ринку за показником «питома вага в обсязі продажу товарів»; інтенсифікація продажу товарів; створення привабливого іміджу підприємства; виживання на ринку тощо.

Цілі формування комерційних зв'язків можуть бути досягненні при відповідному кадровому, інформаційному, організаційному, економічному, технічному, технологічному та методичному забезпеченні цієї діяльності.

У зв'язку з цим, є така послідовність визначення системи цілей формування комерційних зв'язків підприємства: вивчення законодавчих актів та інструктивних матеріалів, що регулюють підприємницьку діяльність підприємств; аналіз та прогнозування попиту на товари, їх пропозиції, цін, конкуренції, інфляції та комерційних послуг суб'єктів споживчого ринку; аналіз і прогнозування розвитку ресурсного потенціалу підприємства та його становища на товарному ринку; прогнозування та оцінка комерційного ризику формування комерційних зв'язків; уточнення системи цілей формування комерційних зв'язків [6, с. 39 – 40] .

У формуванні комерційних зв'язків важливе значення має дотримання принципів, від яких залежить ефективність цих зв’язків:

 • принцип системного підходу (взаємодія різних етапів комерційних зв'язків з зовнішнім середовищем діяльності підприємства);
 • принцип використання дії універсального закону причини та наслідків (кожна дія має свій наслідок , який стає причиною інших наслідків, тобто необхідно приймати такі рішення, які б не призводили до негативних наслідків);
 • принцип співпраці (виконувати ті дії, які б мали позитивний вплив на діяльність співпрацюючих підприємств і в подальшому приносили обом прибуток);
 • принцип гармонізації інтересів (кожний з учасників угоди в подальшому здійснювати дії які б не зашкодили партнерові);
 • принцип доцільності (прийняття і дотримання альтернативних рішень у конкретних ринкових умовах);
 • принцип цілеспрямованості формування комерційних зв'язків (проводиться діяльність у відповідність до системи цілей господарсько-фінансової діяльності підприємства);
 • принцип відповідності (необхідність відповідності умов комерційних угод);
 • принцип планомірності (об'єктивна необхідность планомірного формування комерційних зв'язків на підґрунті обґрунтованої стратегії);
 • принцип оптимальності (із можливих комерційних зв'язків підприємства необхідно сформувати таку їх систему, яка б дала змогу отримати за інших рівних умов максимальний прибуток за певний період);
 • принцип ефективності (об'єктивній необхідності досягнення максимально можливого ефекту за найменший час і з найменшими витратами ресурсів);
 • принцип адаптивності (необхідність адаптації системи комерційних зв'язків до зміни умов їх формування та дотримання);
 • принцип зацікавленості (формування зацікавленості підприємств у формуванні та дотриманні ефективних комерційних зв'язків);
 • принцип відповідальності(формуванні та дотриманні почуття відповідальності за ефективних комерційних зв'язків) [14].

 

3. АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРАКТИКИ ЇХ ФОРМУВАННЯ

 

 

Об’єктом аналізу є торговельно-комерційна фірма “Центральний універмаг” - це товариство з обмеженою відповідальністю з колективною формою власності.

ТКФ “ЦУМ” має статус юридичної особи, самостійний баланс, свою печатку, розрахунковий рахунок в “Укрсоцбанку”, діє у відповідності до чинного законодавства та статуту (додаток Г) свою діяльність фірма планує самостійно, керуючись Законом України “Про захист прав споживачів” та Правилами торговельного обслуговування населення. Своєю діяльністю ТОВ ТКФ “ЦУМ” займається на основі виданого свідоцтва про державну реєстрацію (додаток Д), торгового патенту на право здійснення торгівельної діяльності (додаток Е).

Метою діяльності фірми є задоволення потреб населення міста та області в товарах народного споживання та послугах.

Предметом діяльності підприємства відповідно до статуту є:

реалізація товарів народного споживання населенню та юридичним особам, на основі використання сучасних методів торгівлі; надання торговельно-посередницьких послуг; дрібнооптова, роздрібна та оптова торгівля;  реалізація товарів на комерційних засадах, торгово-закупівельна діяльність та закупівля товарів у населення, торгівля товарами на комісійній основі; лізингові операції, в тому числі торгово-комерційні, кредитні, комісійні та інші; аукціонна діяльність; закупівля та реалізація виробів народних промислів, сувенірної продукції, предметів прикладного мистецтва; проведення складських операцій; торгівля алкогольними та тютюновими виробами; відкриття магазинів та інших пунктів; надання різноманітних послуг побутового та сервісного характеру; надання рекламних та дизайнерських послуг; маркетингові послуги. [10].

Своїх перших покупців Хмельницький універмаг “Центральний” прийняв 6 травня 1973 року.

Місцезнаходження універмагу: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 50. Знаходячись у центрі міста, максимально наближений до основних потоків громадського і приватного транспорту.

Загальна площа універмагу складає 7222 кв. м, в тому числі площа торгового залу - 3700 м2 .

Будівля ТКФ “Хмельницький ЦУМ” відповідає усім необхідним вимогам. Торговий зал універмагу технологічно пов’язаний з приміщеннями для підготовки товарів до продажу.

В прямокутних торгових залах ТКФ “ЦУМ” при розміщенні торгових секцій застосовується лінійно-поперечне планування розміщення торговельного обладнання. Воно є найбільш раціональним, оскільки створює прямі напрямки потоків споживачів. Острівні гірки, стенди, вішалки та інше обладнання з відкрито виставленими товарами встановлюють в одну лінію, утворюючи проходи. Таке розміщення обладнання дає можливість організувати єдиний вузол розрахунку, який встановлено у відведених місцях. Аналогічно розміщують місця продавців-консультантів.

Вищим органом самоврядування фірми є загальні збори (конференція) трудового колективу.

У період між загальними зборами працівників управління справами виконує Дирекція, а у період між засіданнями Дирекції фірму очолює директор, обраний на 5 років.

Членами фірми є громадяни, які досягли 18-річного віку, виявили бажання і підтвердили здатність брати участь у її діяльності, пропрацювали на фірмі не менше двох місяців.

На підприємстві працює 107 чоловік, згідно штатного розкладу (додаток Ж).

Більшу площу торгового залу - 80% віддано в оренду. З приватними підприємцями укладені договори оренди торгової площі універмагу (додаток З). Формування системи показників для оцінки ефективності торгівельно-господарської діяльності універмагу “Центральний” здійснюється в залежності від основної мети діяльності.

Працівники ТКФ “ЦУМ” працюють за спеціальним графіком виходу на роботу і її закінчення (додаток И). Покупці можуть відвідувати універмаг згідно режиму його роботи (додаток І). Години відвідування залишаються незмінними для того, щоб споживач міг заздалегідь розпланувати час відвідування універмагу і щоб не був засмучений у разі закриття універмагу.

В зв’язку з великою часткою конкурентів універмагу більшим виявляється значення визначення цільового сегменту споживачів: місто Хмельницький - один з найбільших торговельних центрів України, в якому приблизно 25 ринків, діють більше 15000 торговельних підприємств, не враховуючи місць стихійної торгівлі.

Ще донедавна Хмельницький “ЦУМ” щодня відвідувало біля 20 тисяч жителів міста, області та гостей. Однак з розширенням торговельної мережі міста та її урізноманітнення ця цифра скоротилася в середньому до 1,5-2 тисяч відвідувачів.

Універмаг працює за методом самообслуговування, з індивідуальним обслуговуванням, з відкритою викладкою.

Торгова діяльність Універмагу здійснюється згідно асортиментного переліку, який розроблено і затверджено керівником (додаток Ї).

За формою товарної спеціалізації ТКФ “ЦУМ” слід віднести до групи універсальних магазинів, асортимент яких побудований на базі широкої номенклатури товарних груп непродовольчих і частково продовольчих товарів.

 Формування комерційних зв'язків ТКФ «ЦУМу» - цілеспрямований процес, який здійснюється у часі та просторі, змінних ринкових умовах та при певних інформаційних, організаційних і ресурсних потенційних можливостях універмагу.

У процесі розробки альтернатив комерційних зв'язків Центрального універмагу необхідно проаналізувати потенційних постачальників товарів, змоделювати умови комерційних угод та оцінити й змоделювати ефективність можливих комерційних зв'язків.

Аналіз потенційних постачальників товарів ТКФ “ЦУМ” та можливих умов комерційних угод здійснюється у такій послідовності:

1. Аналіз асортименту, якості, упаковки, розфасовки та маркування товарів.

2. Оцінка іміджу виробника товарів.

3. Аналіз оптових цін закупівлі товарів та можливих оптових знижок.

4. Аналіз можливостей та умов надання товарних кредитів підприємству - покупцеві товарів.

5. Аналіз можливостей вибору способів визначення оптових цін товарів в угодах їх купівлі-продажу.

6. Аналіз можливих варіантів вибору базисних умов поставки товарів.

7. Аналіз можливого обсягу та періодичності поставки товарів.

8. Вивчення  перспектив розвитку виробництва, підвищення якості, оновлення асортименту товарів, покращання їх розфасовки та упаковки промисловим підприємством.

9. Аналіз витрат, пов'язаних з закупівлею та доставкою товарів.

10. Визначення можливих обсягів закупівлі товарів.

11. Визначення обсягів та періодичності доставки товарів.

12. Визначення чистого прибутку, який можна одержати за відповідний період від продажу товарів, що можуть бути закуплені в даного виробника.

13. Визначення рентабельності валових витрат обігу, пов'язаних з закупівлею, доставкою, збереженням, підготовкою до продажу та продажем товарів.

14. Визначення рентабельності обороту щодо закупівлі товарів.

15. Визначення рентабельності обороту щодо реалізації товарів.

16. Визначення інтегрального показника ефективності і-го комерційного зв'язку підприємств в періоді.

Ефективність комерційних зв'язків торговельного підприємства необхідно оцінювати з врахуванням умов комерційних угод та інших факторів, що визначають чистий прибуток торговельного підприємства.

Оцінка ефективності комерційних угод, що укладається Центральним універмагом і постачальником, здійснюється у такій послідовності :

а) визначається рівень оптової ціни товарів;

б) визначається загальна сума матеріальних та прирівняних до них витрат за угодою;

в) визначається сума витрат на оплату праці, які належать до витрат за угодою;

г) визначається сума обов'язкових платежів за угодою, які належать до витрат обігу;

д) визначається сума податку на додану вартість, яку сплачує торговельне підприємство за угодою;

є) визначається сума обов'язкових платежів за угодою, яка сплачується з прибутку торговельного підприємства;

ж) визначається сума чистого прибутку торговельного підприємства за угодою;

з) сума чистого прибутку коригується (за необхідності) на розмір втраченого доходу та визначається реальний її розмір;

і) визначаються показники рентабельності за угодою (рентабельність витрат обігу, рентабельність обороту з закупівлі товарів та рентабельність обороту з реалізації товарів) [5, с.20].

Для аналізу комерційних зв’язків проведено оцінку ефективності комерційних угод запропонованих універмагу за допомогою розрахунку рентабельності витрат обігу та рентабельності обігу по закупівлі. (табл.1) 

Перелік угод, що пропонуються підприємству:

Угода № 1. Універмагу запропоновано укласти угоду із Київською швейною фабрикою на закупівлю 50 одиниць наборів кухонних рушників за ціною 63 грн. Середньоринкова ціна реалізації складає 100 грн. Оплата проводиться по факту поставки. Транспортні витрати - 15 грн. Прогнозний термін реалізації 30 днів. Для закупівлі товарів використовуються кредитні ресурси. Ставка кредитного відсотка 45% річних. Страховий тариф 0,2% від суми кредиту.
Угода №2. Центральному універмагу запропоновано укласти угоду з посередницькою фірмою “Гросма” на закупівлю комплектів кухонних рушників, оптова ціна закупівлі яких 21 грн. Мінімальна партія закупівлі 200 штук. Середньоринкова ціна реалізації 51 грн. Транспортні витрати 10 грн. Необхідна сума коштів може бути виділена із власних обігових коштів. Термін реалізації 30 днів.
Угода №3. Підприємству запропоновано укласти угоду з фабрикою “Каштан” на закупівлю кухонних рушників за ціною 6 грн. Середньоринкова ціна реалізації становить 12 грн. Мінімальна партія закупівлі 300 штук. Прогнозний термін реалізації 25 днів. Оплата проводиться по факту поставки. Необхідна сума коштів може бути виділена із власних обігових коштів.

Додаткові дані:

- рівень матеріальних та прирівнених до них витрат становить 0,9% відносно обороту по закупівлі;

- рівень витрат на оплату праці складає 5% відносно до обороту по закупівлі.

1. Розмір обов'язкових платежів, що нараховуються на фонд оплати праці - 47.5%.

2. Відрахування на будівництво доріг 0.06% від товарообігу.

3. Відрахування до інноваційного фонду 1% від націнки.

4. Податок на додану вартість 20% від товарообігу.

Таблиця 1

Оцінка ефективності комерційних угод

№ п/п

Показники

 

Механізм розрахунку

Угода

№1

№2

№3

1

2

3

4

5

6

1.

Ціна закупівлі, грн. (Цз)

 

63,00

21,00

6,00

1.1.

В т.ч. ПДВ, грн. (ПДВ сплачений)

Цз* 0.1667

10,50

3,50

1,00

2.

 Ціна реалізації (Цр), грн..

 

100,00

51,00

12,00

2.1

В т.ч. ПДВ, грн.

Цр* 0.1667

16,67

8,50

2,00

3.

Кількість (К), штук

 

50

200

300

4.

Витрати, пов'язані із закупівлею (ВЗ), грн..

ВЗ=ТВ+ОКр+СУ

139,43

10,00

-

4.1

Транспортні витраті (ТВ), грн.

 

15,00

10,00

-

4.2

Витрати по обслуговуванню кредиту (Окр), грн.

Сума кредитних ресурсів  * річна кредитна ставка * кількість днів /(360 * 100)

 

118,13

-

-

4.3

Витрати по страхуванню угоди (СУ)

Сума кредитних ресурсів* страховий тариф у %

/ 100

6,3

-

-

Закінчення таблиці 1

5.

Витрати, пов'язані реалізацією (ВР), грн.

ВР = МВ+ФОП

185,85

247,8

88,5

5.1

Сума матеріальних та прирівняних до них витрат (MB), грн.

Цз*К*рівень матеріальних витрат,%* дні

/(100 * 30)

28,35

37,8

13,5

5.2

Рівень матеріальних витрат до обороту по закупівлі, %

0,9

0,9

0,9

5.3

Середньомісячний рівень витрат на оплату праці (УФ), %

5

5

5

5.4

Витрати на оплату праці (ФОП), грн.

Цз*К*УФ*дні /(30*100)

157,5

210

75

6.

Сума обов'язкових платежів, що відносяться на витрати обертання (ОП), грн.

ПОП+ВБД+ВІФ

96,31

165,87

55,79

6.1

Платежі, що формуються по відношенню до суми витрат на оплату праці (ПОП), грн.

ФОП*47.5%/100

74,81

99,75

35,63

6.2

Відрахування на будівництво доріг (ВБД), грн.

Цр*К*0.06%/100

3

6,12

2,16

6.3

Відрахування до інноваційного фонду (ВІФ), грн.

(Цр-Цз)*К*1/100

18,5

60

18

7.

Податок на додану вартість (ПДВ), грн.

Цр(без ПДВ) *К*20/100 - ПДВ(сплачений)*К

113,6

106,25

120

8.

Валові витрати (ВВ), грн..

ВЗ+ВР+ОП

421,59

423,67

144,29

9.

Доход, який оподатковується (Д), грн.

((Цр - ПДВ) - (Цз -ПДВ))*К - ВВ

1428,41

5576,33

1655,71

10.

Податок на прибуток (ПП), грн.

Д*25%/100

357,1

1394,08

413,93

11

Номінальний розмір чистого прибутку(П), грн.

Д - ПП

1071,31

4182,25

1241,78

12

Рентабельність витрат обігу (РВО), %

П*100%/ВВ

254,11

987,14

860,61

13

Рентабельність обороту по закупівлі (РОЗ), %

(П*100%)/(Цз*К)

34,01

99,58

68,99

Отже, провівши оцінку ефективності комерційних угод запропонованих універмагу за допомогою розрахунку рентабельності витрат обігу та рентабельності обігу по закупівлі, можна сказати, що найвигіднішими умовами запропонованими універмагу є ті, при яких універмаг матиме найбільший чистий прибуток, хоча і при цьому понесе певні витрати.

 

4. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

 

Ефективність комерційних зв'язків Центрального універмагу можна підвищити, використовуючи такі основні шляхи:

• обґрунтувати найбільш вигідну для ЦУМу ціну товару;

• змінити (за можливості) умови комерційних угод (вибрати доцільний спосіб визначення оптової ціни закупівлі товарів в угоді їх купівлі-продажу, вибрати інші базисні умови поставки товарів, оптимізувати обсяг та періодичність поставки товарів, змінити розфасовку та упаковку товарів, купувати інші товари, на які збільшується попит);

• сформувати та простимулювати попит на товари та сервісні послуги;

• удосконалити оплату праці працівників, які здійснюють закупівлю, доставку, приймання, збереження, підготовку до продажу та продаж товарів;

• удосконалити кредитну політику універмагу;

• відкрити філії;

• сформувати нові комерційні зв'язки.

Регулювання комерційних зв'язків доцільно в тому разі, якщо внаслідок його дотримання підвищиться ефективність цих зв'язків. Тому регулятивні рішення повинні бути економічно обґрунтовані й бути складовими елементами економічного обґрунтування стратегії формування комерційних зв'язків універмагу.

Для формування комерційних зв'язків важливе значення має дослідження факторів, що визначають їх ефективність періоду життєвого циклу підприємства,  концептуально-стратегічної спрямованості, маркетингової діяльності підприємства, забезпечення підприємства трудовими, матеріальними, фінансовими та інформаційними ресурсами, конкурентоспроможності товарів, умов комерційних угод, кредитної політики підприємства, комерційного ризику, іміджу підприємства, державного регулювання комерційної діяльності підприємства, попиту на товари, пропозиції товарів, цін товарів, конкуренції та ін.

На ефективність комерційних зв'язків суттєво впливають період життєвого циклу підприємства та його ресурсний потенціал. Так, наприклад, торговельна площа підприємства, інтенсивність і структура потоку покупців суттєво впливають на обсяг, структуру та динаміку товарообігу й витрати обертання підприємства.

Головна мета полягає у повному задоволенні попиту на товари й одержання на цій основі максимально можливого чистого прибутку за найменший час з найменшими витратами трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів.

На ефективність комерційних зв'язків суттєво впливає концептуально-стратегічна спрямованість маркетингової діяльності підприємства. Наприклад, товарні, цінові, збутові й комунікаційні стратегії.

Великий вплив на ефективність комерційних зв'язків ЦУМу мають якість, асортимент, розфасовка й упаковка товарів, ступінь їх відповідності попиту населення. В умовах зростання насиченості ринків конкурентоспроможною продукцією вітчизняного та зарубіжного виробництва названі параметри товарів мають першочергове значення. У покупців є великий вибір товарів, і вони купують (за фінансових можливостей), насамперед, якісні товари в необхідній розфасовці й упаковці. Тому, чим більш якісний товар, тим більша за відповідних цін цих товарів можливість збільшити обсяг товарообігу, валового доходу та прибутку підприємства. У зв'язку з цим, універмаг повинен особливу увагу приділяти вибору товарів для закупівлі та їх продажу.

Одними із найважливіших факторів, що впливають на ефективність комерційних зв'язків універмагу, є обсяг, структура, динаміка й тенденція зміни попиту на товари.

Велике значення для підвищення ефективності комерційних зв'язків має товарна та цінова політика підприємства. Великий вплив на ефективність комерційних зв'язків мають рівень, динаміка й тенденції зміни цін на товар.

Важливим фактором, що впливає на формування та ефективність комерційних зв'язків універмагу, є конкуренція. Комерційна діяльність конкурентів сприяє насиченості ринку різними товарами; суттєво впливає на обсяг, структуру, динаміку й тенденції зміни попиту на товари та товарної пропозиції; рівень, динаміку й тенденції зміни оптових і роздрібних цін; якість торговельного обслуговування покупців. За цих умов для підвищення ефективності комерційних зв'язків важливе значення мають, передовсім, якість товару, його розфасовка, упаковка, ціна. Тому до системи комерційних зв'язків універмагу необхідно включити зв'язки з такими виробниками товарів, які можуть забезпечити необхідні якість і асортимент товарів, вигідні ціни закупівлі товарів тощо.

Таким чином, універмагу необхідно аналізувати вплив розглянутих факторів на ефективність комерційних зв'язків у конкретних ринкових умовах. Це дасть змогу підвищити обґрунтованість комерційних рішень щодо закупівлі товарів і підвищити ефективність комерційних зв'язків підприємства.

Для підвищення ефективності комерційних зв'язків доцільно використовувати можливості системи INTERNET, інших сучасних інформаційних систем та інформаційно-аналітичних комплексів. Контроль дотримання комерційних зв'язків з використанням комп'ютерної технології дає змогу підвищити ефективність стратегії формування комерційних зв'язків підприємства.

 У формування комерційних зв'язків торговельного підприємства доцільно використовувати сучасні методи та технології прогнозування попиту на товари з використанням часової та просторової інформації, декомпозиційних та інтегрованих моделей попиту, системи критеріїв оцінювання якості моделей попиту та його прогнозів. Для підвищення якості контролю дотримання комерційних зв'язків універмагу доцільно використовувати комп'ютерну систему контролю. Ця система повинна функціонувати як елемент загальної системи контролю в управлінні підприємством. Вона може бути згрунтована на ефективно функціонуючому комп'ютерному комплексі.

Отже, підприємству роздрібної торгівлі необхідно розробляти прогнози рівня, динаміки й тенденцій зміни цін на товари, використовувати результати цих прогнозів в обґрунтуванні комерційних угод і умов їх дотримання.

 

ВИСНОВОК

 

 

В даній курсовій роботі, яка написана на матеріалах торговельно-комерційної фірми “Центральний універмаг” міста Хмельницького розкриті комерційні зв’язки даного підприємства та методи їх формування.

Комерційні зв'язки – це економічні відносини обміну з приводу найбільш повного задоволення попиту покупців на товари та одержання на цій основі максимально можливого чистого прибутку за найменший період, з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

 Комерційні зв'язки ТКФ «ЦУМ» можна класифікувати за такими ознаками: формою власності суб'єктів зв'язків; кількістю видів товарів, що купуються універмагом; географічним розташуванням ТКФ «ЦУМ»; тривалістю, перспективністю та ефективністю зв'язків.

Принципами формування комерційних зв'язків ТКФ «ЦУМ» є: пріоритет спільних інтересів; системний підхід до формування комерційних зв’язків; використання дії закону причини та наслідків у формуванні комерційних зв'язків; відповідність комерційних зв'язків концептуально-стратегічній спрямованості маркетингової діяльності універмагу; співробітництво у формуванні комерційних зв'язків; гармонізація інтересів суб'єктів комерційних зв'язків; доцільність, і цілеспрямованість, планомірність формування, адаптивність, оптимальність та ефективність комерційних зв'язків; зацікавленість у формуванні комерційних зв'язків; відповідальність за формування комерційних зв'язків.

На ефективність комерційних зв'язків Центрального універмагу впливають такі основні фактори: період життєвого циклу підприємства та його комерційні можливості; державне регулювання комерційної діяльності підприємства; концептуально-стратегічна спрямованість маркетингової діяльності підприємства; ступінь обґрунтованості та дотримання маркетингових рішень; конкурентоспроможність товарів, куплених підприємством; попит на товари та їх пропозиція; ціни товарів та основні елементи, що їх визначають; конкуренція; умови комерційних угод; кредитна політика підприємства; інфляція; товарооборот; комерційний ризик; система стимулювання ефективності комерційних зв'язків; імідж підприємства та комерційні послуги.

Основними етапами обґрунтовування стратегії формування комерційних зв'язків універмагу є: аналіз та прогнозування зовнішнього середовища формування комерційних зв'язків; розробка альтернативних варіантів комерційних зв'язків; оцінка ефективності комерційних зв'язків; порівняльний аналіз та вибір комерційних зв'язків; контроль дотримання та регулювання комерційних зв'язків. комерційна робота по оптовим закупівлям товарів в ринкових умовах повинна базуватись на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу у ТКФ «ЦУМ» комерційні працівники, керівники, менеджери повинні отримувати необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купляти споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити за товари, про те в яких регіонах попит на дані вироби (тобто місткість ринку) найбільш високий, де збут чи закупка продукції може принести найбільший прибуток. Вивчення і прогнозування споживчого попиту являються необхідним маркетинговим принципом для проведення успішних комерційних робіт по закупівлі товарів. Тому оптові закупки потрібно починати з вивчення попиту і потреб покупців на товари, покупних можливостей, намірів і інших факторів, що формують попит.

Крім того важливим фактором у формуванні комерційних зв’язків Центрального універмагу є формування умов комерційних угод. Для цього була здійснена оцінка ефективності комерційних угод запропонованих універмагу за допомогою розрахунку рентабельності витрат обігу та рентабельності обігу по закупівлі.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

1. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства: Навч. посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.

2. Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір: від укладання до виконання. – К.: МПП «Капрал», 1998.

3. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Зырянова. – Екатеринбург: РНФ «Солярис», 1995.

4. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / За ред. проф. Н.М. Ушакової. – К.: Хрещатик. 1999.

5. Методические рекомендации по определению эффективности коммерческих сделок  / Сост. И.А. Бланк, Н.Н. Ушакова, Л.А. Кукурудза. – К.: Киев. торг.-экон. ин-т, 1993.

6. Москвітіна Т.Д., Черепов В.В. Комерційні зв’язки торговельного підприємства: Навч. посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002.

7. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

8. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: Информ.-внедренческий центр «Маркетинг», 2000.

9. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. – М.: Юристъ, 1998.

10. Статут ТКФ”ЦУМ”.

11. www.academia.org.ua

12. www.agroua.net

13. www.ebk.net.ua

14. www.kapa.com.ua

15. www.ukrref.com.uaСоздан 10 сен 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником